Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Ban quản trị Website

08/11/2013 09:42:36      8140 lượt xem

 

 

UBND HUYỆN QUÉ SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Số: 63 /QĐ-PGD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Quế Sơn,  ngày 15  tháng 10  năm 2014

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản trị website của Phòng GD&ĐT Quế Sơn

(Tên miền: www. queson.edu.vn)

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẾ SƠN

 

           

            Căn cứ chức năng, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP, ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet;

            Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

            Xét năng lực và  phẩm chất cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Quản trị website của Phòng GD&ĐT (đăng ký với tên miền: www. queson.edu.vn), gồm các ông bà có tên sau:    

            1. Ông Lê Lực – Trưởng phòng, PGD&ĐT  - Trưởng ban

            2. Ông Nguyễn Hoàng Nga – Phó trưởng phòng, PGD&ĐT - Phó trưởng ban

            3. Ông Lê Nho Duyệt – Chuyên viên, PGD&ĐT - Ủy viên

            4. Ông Nguyễn Mậu Hùng Kiệt – Chuyên viên, PGD&ĐT - Ủy viên

           5. Ông Nguyễn Văn Thùy – Cán bộ, PGD&ĐT - Ủy viên

Điều 2.  Ban quản trị có trách nhiệm quản lý, kiểm tra các thông số kỹ thuật; tổ chức duy trì hoạt động của website; quản lý, cấp phát địa chỉ đăng nhập để điều hành tác nghiệp cho các các đơn vị trường học trên địa bàn huyện; thu nhận, cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung tin website; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin mạng.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan, Hiệu trưởng các trường MG, TH,THCS trên địa bàn huyện và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

            Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

Nơi nhận:                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG 

- Như điều 3;                                                                           

- Lưu VP-PT.                                                                                                         (đã ký)

 

                                                                                                                                Lê Lực

 

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 8
Hôm nay 1015
Tháng này 3120
Tổng truy cập 7871919