Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
98639 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG Không thời hạn THCS Đông Phú
98638 KẾ HOẠCH BỒI DƯỚNG HSG Không thời hạn THCS Đông Phú
98637 THI GIỮA KỲ Không thời hạn THCS Đông Phú
98636 THI GIỮA KỲ Không thời hạn THCS Đông Phú
98635 THI GIỮA KỲ Không thời hạn THCS Đông Phú
98634 THI GIỮA KỲ Không thời hạn THCS Đông Phú
98633 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
98631 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
98629 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
98628 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
93652 Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93503 Phân công nhiệm vụ cho CBGVVN năm học 2022-2023 của THCS Quế Thuận Không thời hạn THCS Quế Thuận
93502 Phân công nhiệm vụ cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm học 2022-2023 của THCS Quế Thuận Không thời hạn THCS Quế Thuận
93376 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐSP 05/09/2022 THCS Đông Phú
93374 Phân công nhiệm vụ của BGH 05/09/2022 THCS Đông Phú
93359 Kế hoạch GD HS khuyết tật 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93351 Kế hoạch Kiểm tra Chuyên môn 22/09/2022 TH Quế Mỹ
68631 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2022 Không thời hạn MG Quế Minh
68630 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC NĂM HỌC 2021-2022 Không thời hạn MG Quế Minh