Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
118463 Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết học ngoại khóa Chương trình Làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo từ 3- 5 tuổi năm học 2023-2024 21/09/2023 MG Quế Xuân 1
107796 THI HỌC KY 1 2022-2023- KẾ HOẠCH Không thời hạn THCS Đông Phú
107608 KH_KHAO_SAT_HS_KHOI_6 Không thời hạn THCS Đông Phú
107606 KH_TRIEN_LAM_STEM_CAP_TRUONG Không thời hạn THCS Đông Phú
107603 KH_GIAO_DUC_TRE_KHUYET_TAT Không thời hạn THCS Đông Phú
107602 QUY_CHE_SU_DUNG_HSDT Không thời hạn THCS Đông Phú
107595 KH_HDNGLL_HDHN Không thời hạn THCS Đông Phú
107594 KH_HUONG_NGHIEP_9 Không thời hạn THCS Đông Phú
107593 KH_HKPD_CAP_TRUONG Không thời hạn THCS Đông Phú
107592 KH_CHUYEN_MON Không thời hạn THCS Đông Phú
107591 QUY_CHE_SO_DIEM_DT Không thời hạn THCS Đông Phú
107590 QUY_CHE_CHUYEN_MON Không thời hạn THCS Đông Phú
98639 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG Không thời hạn THCS Đông Phú
98638 KẾ HOẠCH BỒI DƯỚNG HSG Không thời hạn THCS Đông Phú
98637 THI GIỮA KỲ Không thời hạn THCS Đông Phú
98636 THI GIỮA KỲ Không thời hạn THCS Đông Phú
98635 THI GIỮA KỲ Không thời hạn THCS Đông Phú
98634 THI GIỮA KỲ Không thời hạn THCS Đông Phú
98633 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
98631 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
98629 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
98628 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
93652 Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93503 Phân công nhiệm vụ cho CBGVVN năm học 2022-2023 của THCS Quế Thuận Không thời hạn THCS Quế Thuận
93502 Phân công nhiệm vụ cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm học 2022-2023 của THCS Quế Thuận Không thời hạn THCS Quế Thuận
93376 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐSP 04/09/2022 THCS Đông Phú
93374 Phân công nhiệm vụ của BGH 04/09/2022 THCS Đông Phú
93359 Kế hoạch GD HS khuyết tật 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93351 Kế hoạch Kiểm tra Chuyên môn 21/09/2022 TH Quế Mỹ