Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
93650 Kế hoạch dạy học ATGT 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93499 Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 05/09/2022 THCS Quế Thuận
93364 Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022-2023 05/09/2022 THCS Đông Phú
93362 Kế hoạch phát triển văn hóa đọc 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93361 Kế hoạch GD môn học GDTC 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93360 Kế hoạch GD Quốc phòng- An ninh 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93356 Kế hoạch Bồi dưỡng, phụ đạo HS 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93354 Quy chế Hoạt động chuyên môn 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93352 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93350 Kế hoạch chuyên môn 22/09/2022 TH Quế Mỹ
93349 Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 22/09/2022 TH Quế Mỹ
92369 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
82056 DỰ KIẾN KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2022-2023 Không thời hạn MG Quế Minh
80329 KH giáo dục năm học 2022-2023 30/08/2022 TH Quế Xuân 1