Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
93650 Kế hoạch dạy học ATGT 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93499 Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 04/09/2022 THCS Quế Thuận
93364 Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022-2023 04/09/2022 THCS Đông Phú
93362 Kế hoạch phát triển văn hóa đọc 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93361 Kế hoạch GD môn học GDTC 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93360 Kế hoạch GD Quốc phòng- An ninh 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93356 Kế hoạch Bồi dưỡng, phụ đạo HS 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93354 Quy chế Hoạt động chuyên môn 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93352 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93350 Kế hoạch chuyên môn 21/09/2022 TH Quế Mỹ
93349 Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 21/09/2022 TH Quế Mỹ
92369 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An