Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
100411 Thời khóa biểu 2022-2023 (Lần 3) Không thời hạn THCS Quế Châu
100064 Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 10 của năm học 2022-2023 05/11/2022 THCS Quế Phong
99147 TKB_HK1_21_22_LAN_6 Không thời hạn THCS Đông Phú
99145 TKB_HK1_21_22_LAN_4 Không thời hạn THCS Đông Phú
99144 TKB_HK1_21_22_LAN_3 Không thời hạn THCS Đông Phú
99143 TKB_HK1_21_22_LAN_2 Không thời hạn THCS Đông Phú
98624 TKB_HK1_21_22_LAN_1 Không thời hạn THCS Đông Phú
87065 Thời khóa biểu 05/09/2022 THCS Quế Phong
82149 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022-2023 Không thời hạn TH Hương An
82057 THỜI GIAN BIỂU+CHẾ ĐỌ SINH HOẠT 1 NGÀY Không thời hạn MG Quế Minh
80330 Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 01 ngày 5/9/2022 30/08/2022 TH Quế Xuân 1
80313 Thời khóa biểu_Tuần 1 Không thời hạn THCS Quế Mỹ 1
68634 THỜI GIAN BIỂU, CHẾ ĐỘ SINH HOẠT MỘT NGÀY Không thời hạn MG Quế Minh