Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
98683 Công khai TT 36 đầu năm 2022-2023 30/11/2022 TH Quế An
94007 CONG KHAI THEO THONG TU 36/2017 BGDĐT MGQLONG Không thời hạn MG Quế Long
93500 Công khai theo Thông tư 36 năm học 2022-2023 15/06/2022 THCS Quế Thuận
93370 Công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Đông Phú 05/09/2022 THCS Đông Phú
92375 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92374 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92373 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92372 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92371 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92370 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
89305 KẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022 30/09/2022 THCS Quế Phong
89304 HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022 05/09/2022 THCS Quế Phong
88146 sỐ LIỆU TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 05/09/2022 THCS Quế Phong
87448 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023 20/09/2022 THCS Quế Phong
87447 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDHN-9 20/09/2022 THCS Quế Phong
68629 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 Không thời hạn MG Quế Minh
5617 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Không thời hạn MG Quế An
4416 Biểu mẫu 3 công khai theo TT 36/2017 08/03/2021 THCS Quế Xuân
3464 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 3636/2017-BGDĐT 24/09/2020 MG Quế Long
3328 Công khai theo Thông tư 36/2017-BGDĐT 02/03/2021 MG Quế Xuân 2
3325 Công khai theo Thông tư 36/2017-BGDĐT 02/03/2021 MG Quế Xuân 2
2783 BÁO CÁO CÔNG KHAI THEO TT 36 Không thời hạn MG Quế Xuân 1