Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
118580 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non đầu năm học 2023-2024 03/10/2023 MG Quế Xuân 1
117646 Kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 1 năm 2023 23/04/2023 THCS Quế Phong
98683 Công khai TT 36 đầu năm 2022-2023 29/11/2022 TH Quế An
94007 CONG KHAI THEO THONG TU 36/2017 BGDĐT MGQLONG Không thời hạn MG Quế Long
93500 Công khai theo Thông tư 36 năm học 2022-2023 14/06/2022 THCS Quế Thuận
93370 Công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Đông Phú 04/09/2022 THCS Đông Phú
92375 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92374 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92373 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92372 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92371 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
92370 Hồ sơ công khai trong lĩnh vực giáo dục năm 2022-2023 của trường THCS Quế An Không thời hạn THCS Quế An
89305 KẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022 29/09/2022 THCS Quế Phong
89304 HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022 04/09/2022 THCS Quế Phong
88146 sỐ LIỆU TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 04/09/2022 THCS Quế Phong
87448 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023 19/09/2022 THCS Quế Phong
87447 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDHN-9 19/09/2022 THCS Quế Phong