Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
106323 KH BDTX TỔ 03/12/2022 TH Quế Mỹ
102224 TKB_HKI_từ tuần 10 Không thời hạn THCS Quế Minh
101981 Thời khóa biểu Học kỳ 1, THCS Quế Xuân (Áp dụng từ ngày 14/11/2022) 14/11/2022 Trường THCS
100751 Kế hoạch y tế 30/09/2022 THCS Đông Phú
98642 PHỔ CẬP 2022 Không thời hạn THCS Đông Phú
98641 PHỔ CẬP 2022 Không thời hạn THCS Đông Phú
98640 PHỔ CẬP 2022 Không thời hạn THCS Đông Phú
98630 KIỂM TRA NỘI BỘ Không thời hạn THCS Đông Phú
98219 lịch báo giảng tuần 9, 10 30/10/2022 TH Quế Xuân 1
98218 lịch báo giảng tuần 9, 10 30/10/2022 TH Quế Xuân 1
97754 báo giảng từ tuần 9 đến tuần 12 31/10/2022 TH Quế Xuân 1
97753 báo giảng từ tuần 9 đến tuần 12 31/10/2022 TH Quế Xuân 1
97305 Kế hoạch hoạt động y tế trường học Không thời hạn MG Quế Minh
94361 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 Không thời hạn Trường THCS
94360 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 Không thời hạn Trường THCS
93558 Bài tuyên truyền tháng 10/2022 phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Không thời hạn MG Quế Minh
93479 Kế hoạch kiểm tra chuyên môn 26/09/2022 TH Quế Mỹ
93477 Kế hoạch dạy ATGT 26/09/2022 TH Quế Mỹ
91887 Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 Không thời hạn THCS Quế Thuận
91886 Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 08/10/2022 THCS Quế Thuận
91699 Kế hoạch chuyên môn năm học 2022-2023 07/10/2022 Trường THCS
91698 Thời khóa biểu học kỳ 1, THCS Quế Xuân (Áp dụng từ ngày 26/9/2022) 07/10/2022 Trường THCS
91224 lịch báo giảng tuần 5,6 03/10/2022 TH Quế Xuân 1
91223 lịch báo giảng tuần 5,6 03/10/2022 TH Quế Xuân 1
91052 Phân công chuyên môn năm học 2022-2023 Không thời hạn Trường THCS
91047 Báo cáo 3 công khai năm 2022-2023 Không thời hạn Trường THCS
89821 Thời khóa biểu THCS Quế Long Không thời hạn Trường THCS
89819 Kế hoạch chuyên môn năm hoạc 2022-2023 THCS Quế Long Không thời hạn Trường THCS
89770 Kế hoạch tự đánh giá Không thời hạn THCS Quế An
89769 QĐ phân công chnuyên mô Không thời hạn THCS Quế An
89768 QĐ phân công chnuyên mô Không thời hạn THCS Quế An
89767 Công khai chất lượng giáo dục Không thời hạn THCS Quế An
87056 Thời khóa biểu 05/09/2022 Trường THCS
83991 KHDH_TO CM_ĐỊA 8 Không thời hạn THCS Đông Phú
83987 KHDH_TO CM_ĐỊA 6 Không thời hạn THCS Đông Phú
83985 KHDH_TO CM_GDCD 7 Không thời hạn THCS Đông Phú
81092 lịch báo giảng tuần 1,2 05/09/2022 TH Quế Xuân 1
68636 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG WEBSITE NĂM HỌC 2021-2022 Không thời hạn MG Quế Minh
68635 KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022 Không thời hạn MG Quế Minh
67287 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC Không thời hạn MG Quế Minh
67286 ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM Không thời hạn MG Quế Minh
67285 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 Không thời hạn MG Quế Minh
60322 Bảng phân công lao động các tổ chuyên môn học kỳ 2, năm học 2021-2022. 10/01/2022 Trường THCS
50716 Bài tuyên truyền Không thời hạn MG Quế Minh
42722 BAO CAO CONG KHAI THEO TT36 20/09/2021 MG Quế Xuân 1
36652 Kế hoạch Y tế 21-22 28/09/2021 Trường Tiểu học
36650 Qui chế tiếp công dân 28/09/2021 Trường Tiểu học
36648 Kế hoạch phát triển vvawn hóa đọc 21-22 18/08/2021 Trường Tiểu học
36647 phương án phòng chống dịch (117) 18/08/2021 Trường Tiểu học
36646 Kế hoạch trường học hạnh phúc 21-22 28/09/2020 Trường Tiểu học